Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000–9054
Reviderade av Årsmötet 2022-08-20

§ 1. Ändamål

Yamaha Custom Club Sweden (YCC) i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund byggd ideell organisation som har till uppgift att verka för motor cyklismens intresse och tillvarata sina medlemmars intresse för ägande och vårdande av Yamaha custom motorcyklar. Klubben drivs helt utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Organisation
2.1. Klubben

Klubben är en rikstäckande organisation med en central styrelse. Medlemmarna är geografiskt sett uppdelade i regioner. Varje region omfattar ett eller flera län. Regionindelningen fastställs av styrelsen. Klubben är ansluten till Sveriges Motorcyklister, SMC.

2.2. Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, och när årsmötet inte är samlat, styrelsen. Varje betalande medlem eller hedersmedlem äger rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt vid klubbens årsmöte. För verksamhet som inte regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från årsmötet eller styrelsen.

2.3. Klubbgårdar/klubblokaler

Klubbgårdar/klubblokaler som drivs eller ägs i YCC:s namn skall godkännas av styrelsen.

§ 3. Medlemskap

Förtroendevald medlem i Yamaha Custom Club skall köra en Yamaha motorcykel.

3.1. Röstberättigad medlem

Enskild person kan vinna inträde som medlem genom att betala in fastställd medlemsavgift till klubben och får därmed medlemskort, rösträtt samt övriga rättigheter som tillkommer medlem enligt dessa stadgar.

3.2. Familjemedlem

Enskild person med anknytning till medlems hushåll kan vinna inträde som familjemedlem genom att betala in fastställd familjemedlemsavgift till klubben och får därmed medlemskort samt övriga rättigheter som tillkommer familjemedlem enligt dessa stadgar.

3.3. Hedersmedlem

Särskilt förtjänt person kan väljas till hedersmedlem av årsmötet. Förslag på ny hedersmedlem skall lämnas som motion eller föreslås av styrelsen till årsmötet.

§ 4. Årsmöte
4.1. Tidpunkt

Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 juni och senast 31 augusti, vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen.

4.2. Plats

Plats för årsmötet beslutas av styrelsen i samråd med regionerna.

4.3. Kallelse

Kallelse till årsmöte skall ske senast fem veckor före årsmötet genom:
• Via mail till de e-postadresser medlem anmält till kansliet.
• Via kallelse i YCC:s klubbtidning.
• Annons på hemsidan.
Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga på YCC:s hemsida senast 10 dagar före årsmötet.

4.4. Motioner, förslag

Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast:
• 1 maj för förslag gällande stadgeändring.
• 3 veckor före årsmötet för andra förslag.
Samtliga röstberättigade medlemmar har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.

§ 5. Röstning, rösträtt

Varje, vid årsmötet närvarande röstberättigad äger en röst och skall vara förtecknad i en röstlängd. Röstlängden är en utskrift av klubbens medlemsregister omfattande medlemmar som innehar giltigt medlemskap.
Medlem som inte finns upptagen i röstlängden kan vid årsmötets öppnade upptas i röstlängden om denne kan styrka sitt medlemskap genom att visa att betalning av medlemsavgift skett eller på annat sätt styrka sitt medlemskap. Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och klubbens upplösande, avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- och/eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden, om denne är medlem, utslagsröst, utom vid personval, då lottning avgör.

5.1. Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande samt protokollförare för mötet
§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§6. Godkännande av dagordningen
§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
§8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse
§9. Redovisning av Regionernas verksamhet
§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framförs av klubbens medlemmar, samt förslag från
styrelsen
§12. Fastställande av verksamhetsinriktning
§13. Fastställande av medlemsavgift
§14. Fastställande av budget
§15. Val av Ordförande/President
§16. Val av Vice Ordförande/Vice President
§17. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen, årsmötet fastslår regionernas kandidatval
utav ledamöter(regionchefer) och suppleanter(vice regionchefer)
§18. Val av revisorer samt revisorssuppleant
§19. Val av valberedning
§20. Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under denna punkt

§ 6. Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på eget initiativ, eller på begäran av revisorerna. Begäran från revisorerna skall ske skriftligen, med angivande av skäl. Kallelse till extra årsmöte sker senast två veckor före mötet genom utskick via mail till de e-postadresser medlem anmält till kansliet samt via anslag på YCC:s hemsida. Kallelse skall omfatta anledning till varför extra årsmöte blivit utlyst. Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning. Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorerna rätt att utfärda kallelsen. Röstning och rösträtt gäller enligt § 5.

§ 7. Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av tremedlemmar, varav en sammankallande.

§ 8. Styrelsen
8.1. Sammansättning

Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består:
President, tillika ordförande
Vice President, tillika vice ordförande, endast regionchefer är valbara
Sekreterare
Kassör
Ledamöter även kallad regionchefer: kandidat till årsmötet väljs på respektive regions medlemsmöte och fastslås sedan av årsmötet
Suppleant även kallad vice regionchef till varje regionchef: kandidat till årsmötet väljs på respektive regions medlemsmöte och fastslås sedan av årsmötet

8.2. Mandatperioder

Styrelsens arbete omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Val sker med följande periodicitet:
Udda år väljs President/ordförande för en tid om två år
Jämna år väljs Vice President/vice ordförande för en tid om två år
Udda år väljs sekreterare för en tid om två år
Jämna år väljs kassör för en tid om två år
Udda år väljs ledamöter, även kallad regionchefer för regionerna Mitt, East, Värmland/Örebro & South
för en tid om två år
Jämna år väljs ledamöter, även kallad regionchefer för regionerna Norr, West, Halland & Småland för
en tid om två år
Jämna år suppleanter, även kallad vice regionchefer för regionerna Mitt, East, Värmland/Örebro &
South för en tid om två år
Udda år väljs suppleanter, även kallad vice regionchefer för regionerna Norr, West, Halland & Småland
för en tid om två år

8.3. Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. Styrelsen skall sträva mot att beslut fattas i konsensus, när detta ej är möjligt skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning avgör.

8.4. Åligganden

Styrelsen är ansvarig för klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut, samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet verksamhets- och kassaberättelse för det föregående verksamhetsåret, samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen träffas minst en gång per år för att dra upp
riktlinjer för YCC:s nästkommande verksamhetsår.
Regionerna ska redovisa sin verksamhet.

8.5. Arbetsformer

Styrelsens arbete leds av Presidenten/ordföranden, som också är sammankallande. Omedelbart efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Vid detta möte skall styrelsen utse arbetsutskott samt huvudansvariga för olika delar av klubbens aktuella verksamhet. Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.

8.6 Grundaren av Yamaha Custom Club Sweden

Grundaren av Yamaha Custom Club – Tommy ”Blondie” Nilsson – är adjungerad till YCC:s styrelsearbete – såväl styrelsemöten som information om styrelsens löpande verksamhet.

§ 9. Arbetsutskott, AU
9.1. Sammansättning, beslutsmässighet

Arbetsutskottet utses av styrelsen och skall bestå av styrelsens President/ordförande och Vice President samt en styrelseledamot. Därutöver kan AU på eget initiativ adjungera personer till sina möten.

9.2. Åligganden

Arbetsutskottet har ansvaret för uppföljning och samordning av det arbete som bedrivs i klubbens kommittéer och arbetsgrupper. AU ser till att pågående projekt avrapporteras, samt förbereder kommande styrelsemöten. AU ansvarar vidare för hur klubben representeras på möten, kurser och
andra tillfälliga arrangemang. Därutöver skall sådana arbetsuppgifter fullgöras, som styrelsen ålagt eller delegerat till AU.

§ 10. Klubbens tidning, webbsida och butik
10.1. Tidningen

Klubben ger ut tidningen ”Yamaha Custom Club”.
Klubbens styrelse utser ansvarig utgivare. Denne skall vara en person som deltar i redaktionens arbete. ”Yamaha Custom Club” är medlemmarnas tidning och innehållet skall därför stå fritt från styrning utövad av styrelsen. Klubbens styrelse skall dock fastställa allmänna riktlinjer för tidningen. Det tillkommer den ansvarige utgivaren att se till att dessa riktlinjer följs.


10.2. Webbsida

Klubbens styrelse är ansvarig för YCC:s webbsida och dess innehåll. Presidenten eller av honom utsedd person ska stå för de konton som behövs för domänadresser och hostingleverantörer.

10.3 Facebooksida

Facebooksidan som representerar Yamaha Custom Club Sweden, även kallad YCC Riks sida, ska ytterst ansvaras av Presidenten för Yamaha Custom Club Sweden. Alla Regionchefer ska vara införda som Redaktörer på sidan. Regionernas Facebooksidor ska administreras av respektive Regionchef och han/hon kan utse valfria redaktörer för sidan om så önskas.

10.4. Butik

Klubbens styrelse är ansvarig för YCC-butiken och YCC:s webbutik samt YCC:s klubbsaker.

§ 11. Medlemsavgift

Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret fastställs av årsmötet. Person som inkommit med ansökan om nytt medlemskap efter 1 september erhåller fullt medlemskap hela följande verksamhetsåret.

§ 12. Räkenskaper och förvaltning
12.1. Firmateckning

Klubbens firma är Yamaha Custom Club Sweden. Firmatecknare utses av styrelsen.

12.2. Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april till och med 31 mars.

12.3. Likviditet

YCC ska ha en väl ordnad bokföring och en ekonomi i balans.

12.4. Medlemsregister mm

Klubben skall föra register över till klubben anslutna medlemmar. Detta skall göras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifter i registret. Klubbens namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan styrelsens medgivande. Det åligger styrelsen att debitera och förvalta medlemsavgifterna.

12.5. Garantiförsäkring

Styrelsemedlemmar som har hand om klubbens medel skall garantiförsäkras.

§ 13. Protokoll

Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall vara justerat och tillgängligt för medlemmar senast en månad efter mötet. Protokollet skall även läggas ut på klubbens hemsida. AU-protokoll ska också föras men endast delges styrelsen.

§ 14. Revision
14.1. Val av revisorer

För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer samt en revisorssuppleant. Val sker med följande periodicitet:
Jämna år väljs en revisor för två år Udda år väljs en revisor för två år Suppleanter väljs för ett år. Valbar till post som revisor är även icke medlem

14.2. Tidpunkt för granskning

Klubbens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna, närhelst de så begär. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före årsmötet och skall efter verkställd revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

§ 15. Utträde, uteslutning

Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom till klubben. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid verksamhetsårets slut, om det inte förnyats. Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dessa
stadgar, eller på annat sätt skadat klubben eller dess medlemmar, kan uteslutas ur klubben av Styrelsen. För beslut om uteslutning krävs att minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna biträder beslutet. Särskilt protokoll skall upprättas och förvaras tillsammans med styrelseprotokollen. Av integritetsskäl anslås inte sådant styrelseprotokoll på hemsidan. Uteslutning sker med omedelbar verkan efter att protokollen har justerats, erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Beslut taget av styrelsen kan ej överklagas. Medlem som uteslutits ur Yamaha Custom Club Sweden äger inte rätt att ansöka om nytt medlemskap i föreningen/klubben.

§ 16. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmöte eller extra årsmöte, varvid beslutet skall biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas skall ändringarna ha godkänts med enkel majoritet vid föregående års årsmöte eller extra årsmöte. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet. Förslag till ändring av stadgar samt fastställande av stadgetexten skall ha delgivits medlemmarna enligt punkt 4.3

§ 17. Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 18. Upplösning av klubben

För upplösning av klubben fordras att beslut härom fattas med minst 2/3 dels majoritet vid ordinarie årsmöte. Innan beslut om upplösning av klubben tas skall förslaget ha delgivits medlemmarna minst nio veckor före årsmötet. Efter att förslag om upplösning av klubben delgivits medlemmarna, skall styrelsen pröva frågan rörande den framtida förvaringen av klubbens protokoll och övriga handlingar i samråd med arkivmyndighet. Vid klubbens upplösning ska kontanta medel samt egendom tillfalla SMC:s fond för skadade mc-förare (Sveriges Motorcyklister). Inbetalda medlemsavgifter återfås inte

Har du några frågor?
kontakta, kansliet

Kansli

YCC Kansli
c/o Gunilla Johansson
Strandvägen 30
613 35 OXELÖSUND

Telefon 070-253 96 37

Copyright © 2023 Yamaha Custom Club Sweden